КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Наградите ще бъдат връчени в три сфери:

І.СФЕРА
Награди за научни постижения, класифицирани съобразно областите на образование и професионални направления.

100 – Категория „Педагогически науки“ в съответните направления:

101 – Теория и управление на образованието;
102 – Педагогика;
103 – Педагогика на обучението по ….


200 – Категория „Хуманитарни и социални науки“ в съответните направления:

201 – Филология;
202 – История и археология;
203 – Философия;
204 – Религия и теология;
205 – Социология, антропология и науки за културата;
206 – Политически науки;
207 – Психология;
208 – Социални дейности;
209 – Обществени комуникации и информационни науки.


300 –  Категория „Стопански науки“ в съответните направления:

301 – Администрация и управление;
302 – Икономика;
303 – Туризъм


400 – Категория „Правни науки“ в съответното направление:

401 – Право.


500 – Категория „Природни науки, математика и информатика“ в съответните направления:

501 – Физически науки;
502 – Химически науки;
503 – Биологически науки;
504 – Науки за земята;
505 – Математика;
506 – Информатика и компютърни науки.


600 – Категория „Технически науки“ в съответните направления:

601 – Машинно инженерство;
602 – Електротехника, електроника и автоматика;
603 – Комуникационна и компютърна техника;
604 – Енергетика;
605 – Транспорт, корабоплаване и авиация;
606 – Материали и материалознание;
607 – Архитектура, строителство и геодезия;
608 – Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми;
609 – Металургия;
610 – Химични технологии;
611 – Биотехнологии;
612 – Хранителни технологии;
613 – Общо инженерство.


700 – Категория „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ в съответните направления:

701 – Растениевъдство;
702 – Растителна защита;
703 – Животновъдство;
704 – Ветеринарна медицина;
705 – Горско стопанство.


800 – Категория „Здравеопазване“ в съответните направления:

801 – Медицина;
802 – Стоматология;
803 – Фармация;
804 – Обществено здраве;
805 – Здравни грижи.


900 – Категория „Спорт“


1000 – Категория „Изкуства“ в съответните направления:

1001 – Теория на изкуствата;
1002 – Изобразително изкуство;
1003 – Музикално и танцово изкуство;
1004 – Театрално и филмово изкуство.


1100 – Категория „Сигурност и отбрана“ в съответните направления:

1101 – Национална сигурност;
1102 – Военно дело.


IІ. СФЕРА
Награди за научни и граждански постижения, класифицирани съобразно допълнителни категории, свързани с образование и доброволчество.

2000 – Категория „Чуждестранен студент в България“

3000 – Категория „Български студент, обучаващ се в чужбина“

4000 – Категория „Студент – доброволец“

5000 – Категория „Докторант на годината“


IІI. СФЕРА
Награди за принос в развитието на националните студентски политики и изграждане имиджа на НПСС.