РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

Първото издание на конкурса се провежда през Декември 2006 година.  Идеята на
конкурса е всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават.

Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

  • ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Националният приз “Студент на годината” има важна и основна цел да подпомогне процеса за повишаване качеството на Висшето образование чрез:

1. Придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси;

2. Реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие;

3. Популяризиране на постиженията им сред цялото българско общество, включително работодателите;

4. Ускорено приобщаване на чуждестранните студенти в България;

5. Основополагане на европейското мислене сред младото поколение;

6. Поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси;

7. Трайно повишаване уважението и самоуважението на преподавателите към продукта на висшите училища и към самите себе си;

8. Популяризиране на студентското самоуправление в Република България.

  • ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

1.  Студентът трябва да е завършил успешно първи курс, да няма невзети изпити, да има редовни права на учащ (да не е прекъснал, семестриално завършил, отстранен и пр.)

2.  Кандидатът е задължително да представи и уверение, в коeто следва да е записан успеха от предходната учебна 2022/2023 година, като условието за минимален успех е 5,00.

3. Кандидатът има право да изпрати своята кандидатура само в една категория.

4. Кандидатът следва да изпрати следните документи в срок до 16.02.2024 г., подредени по следния хронологичен ред:

Приложение 1 – Формуляр за кандидатстване, включващ и резюме (по образец).

Приложение 2 – Декларация за съхранение и обработка на личните данни (по образец).

Приложение 3 – Снимка (паспортен формат).

Приложение 4 – Автобиография.

Приложение 5 – Документ, удостоверяващ липса на невзети изпити и доказващ успеха от академичната 2022/2023 година (справка от отдел „Студенти”, извлечение от онлайн системата на висшето училище или друго).

Приложение 6 – Документ, удостоверяващ студентския статус (сканирана студентска книжка, извлечение от онлайн системата на висшето училище или справка от отдел „Студенти”), респективно Заповед за зачисляване за докторантите.

5.    Кандидатът следва да изпрати заверен и удостоверяващ материал за посочените от него участия и постижения за референтен период 01.10.2022г. – 30.11.2023г.:

· олимпиади, състезания, конкурси, фестивали, конференции, участие в обучения, научно-изследователски проекти, художествено-творчески проекти;
· сертификати, дипломи, грамоти, владеене на езици;
· членства в организации, клубове и др.;
· стажантски програми, практики, професионален опит – заемани професионални длъжности;
· публикации – да се приложи линк и/или първа страница от публикацията, др.

Постижения извън този период няма да бъдат разглеждани.

6.  Кандидатурата следва да бъде изпратена до 16 Февруари 2024 година на хартиен носител чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети – за Национален приз „Студент на годината“, София 1000, пл. „Народно събрание“ №10, НСД, ет.4, стая 411 и на е-mail: student@npss.bg.

7.  Изпратените номинации до Националното представителство на студентските съвети се оценяват от експертно жури в съответните области.

8.  Обявяването и награждаването на призьорите в съответните области на образование ще бъде на тържествена церемония на 01 Март 2024 година в град София. Участниците ще получат допълнително информация за церемонията.

– Студентите подават кандидатури на хартиен и дигитален носител чрез куриер  до 16 Февруари 2024 година.
– Комисия по обработка на подадените документи работи в периода 16.02. – 24.02. 2024 година.
– Журито за определяне на победителите за Национален приз „Студент на годината” заседава в периода 24-27.02.2024 година.

– Награждаването на номинираните ще бъде в началото на месец Март 2024 година в София. Участниците ще бъдат информирани за подробностите около церемонията.

При възникнали въпроси:
тел. 02 4414 990
Мариян Ников – Национален координатор на събитието
e-mail: admin@npss.bg